Oum Kalthoum


Oum Kalthoum
Buy the album Lessa Faker
Lessa Faker:

lisa faaker qalbi yadi lak amaan
wala faaker kilma hataeed alli kaan
wala nazra towsal ash shouq baalhanaan
lama tas'alni aqoulak kaan zamaan
kaanat al ayaam fi qalbi damowa bitjari
winta tahlaalak damowai wahi amri
ya ma haanet lak wakaanet kol mara
tamhi kelma min amaani feek wasabri
kelma lama raah alhawa waya aljaraah
walli qaaseeta fi leili atensa waya aljaraah
lesa faaker

ya ma haleet lak ahaat qalbi wahaya
min qasaawtak anta wal ayaam alayya
kont tesmaha nagham waasma sadaaha
naar tazoub jeena shouya shouya
elhawa alli haanallayya abtadeet taref ghalaawta
annahaar da alhob seera kaan zamaan
lama tas'alni aqoulak kaan zamaa
lesa faaker

walayaali kont bitsami elayaali
laba alkhayaal wahi amr ghaali
kont abaat as'al alaik zani wadmowai
winta matahni biheerti waanshaghaali
qol li eih hi elhekaaya
bad ma arefna annahaaya
anta jeet moshtaaq lahobi
wala ladmowai wa asaaya
annahaar da bad ma faat al awaan
mahma tahlef li aqoulak kaan zamaan
kaan zamaan kaan zamaan

Send This Page To A Friend!