Oum Kalthoum


Oum Kalthoum Hasibak Lel Zaman:

haseebak lil zaman
la ataab wala shajan
tafaasi min en nadam
wataref el alam
teshki mosh haasal'al alaik
tabki mosh haarham anaik
yalli ma rahemtesh anaiya
lama kaan qalbi fi eedeek
daaret al ayaam alaik

az zaman haydouqaqat fi el baad naari
az zaman hawa alli haykhalas li taari
kol ghadar wakol leil sahartahowli
kol hajar wakol jarah taraktahowli
kola h terda el layaali
el layaali alaik bedaali waz zaman
youm min al ayaam hatahtaaj ataf qalbi
youm min al ayaam hatetlahf laqorbi
wanta mosh h telaaqi abadan zay hobi
waanadam baadi hayfadal jawa qalbak
ya'almak aktar ma aeesh al amr aatabak
bokra tetmonaani ahaasbak
aw alowmak aw aatabak

mosh hahesbak
mosh hatbak
laa dana kifaaya
ini seebtak lil zaman
raaiha aseebak lli ma beerham
wala taqadar alaiya
mosh haqoulak inta aref
az zaman raah yamal eih
az zaman daaiman haalaat
yaama beegheer haajaat
kol ma beedour beebdal
matrah al dahak al ahaat
ishki mosh has'al alaik
ibki mosh harham anaik
yalli ma rahemtash anaiya
lama kaan qalbi fi eedeek
daaret al ayaam alaik

Send This Page To A Friend!