Abd El Halim Hafez


Abd El Halim Hafez Kariat El Fingan:

Galesat
Galesat wel khouf be enaiha
Tate-amalo fingaan el makloub
Kalit ya walady la tahzaan. - x2
Fal houb alaika houal maktoob, Ya walady
Al houb alaika houal maktoob, Ya walady. - x3
x3

Ya walady, kutmata shaheedan. - x3
Man mata feda-an lel mahboob. - x4
x2

Ya walady, ya walady

Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan
Lakinee lam akrak abadan
Finganan yoshbihoo finganak
Basartoo
Basartoo we nagamtoo kathiraan
Lakinee lam arif abadan
Ahzanan toshbihoo ahzanaak
x3

Makdooroka antamdy abadaan
Fee bahr el houb be ghair kelou
We takounoo hayatooka tool al omry
Tool al omry ketaba demou
x3

Makdooroka anta taabka masgoonan
Bainal ma-ee we bainal naar
x4

Fa be raghm gameia hara-ikiny
Wa be raghm gameia sawabikihy
x2

Wa be raghm el hozn elle sakeny feena
Layla nahaar
x2

Wa de raghm el reeh
Wa be raghm el gaw el matary wal asaar

El hob sayabka ya walady. - x4

Ahla al akdar. - x2

Ya walady

Makdooroka anta taabka masgoonan
Bainal ma-ee we bainal naar
x4

Fa be raghm gameia hara-ikiny
Wa be raghm gameia sawabikihy
x2

Wa be raghm el hozn elle sakeny feena
Layla nahaar
x2

Wa de raghm el reeh
Wa be raghm el gaw el matary wal asaar

El hob sayabka ya walady. - x4

Ahla al akdar. - x2

Ya walady. - x2

Be hayateeka ya walady, emrakatoon
Einahaa, sobhanaal maabood
x4

Famooha marsoomon kalaankood
Dehkatoha anghamoon wa awrood
x2

Wal shaar el ghagaree wel magnoon
Yo safiroo fe kol al donia

Kad taghidoo amrakiton, ya walady
Ahwaha alkalb
Heyal donia

Be hayateeka ya walady, emrakatoon
Einahaa, sobhanaal maabood
x3

Famooha marsoomon kalaankood
Dehkatoha anghamoon wa awrood
x2

Wal shaar el ghagaree wel magnoon
Yo safiroo fe kol al donia

Kad taghidoo amrakiton, ya walady
Ahwaha alkalb
Heyal donia

Be hayateeka ya walady, emrakatoon
Einahaa, sobhanaal maabood
x3

Famooha marsoomon kalaankood
Dehkatoha anghamoon wa awrood
Wal shaar el ghagaree wel magnoon
Yo safiroo fe kol al donia

Kad taghidoo amrakiton, ya walady
Ahwaha alkalb
Heyal donia

Be hayateeka ya walady, emrakatoon
Einahaa, sobhanaal maabood
Famooha marsoomon kalaankood
Dehkatoha anghamoon wa awrood
Wal shaar el ghagaree wel magnoon
Yo safiroo fe kol al donia

Kad taghidoo amrakiton, ya walady
Ahwaha alkalb
Heyal donia

Be hayateeka ya walady, emrakatoon
Einahaa, sobhanaal maabood
Famooha marsoomon kalaankood
Dehkatoha anghamoon wa awrood
Lakina sama-ika momtiratoon
We tari-koka masdoodon masdood
Lakina sama-ika momtiratoon
We tari-koka masdoodon masdood

Lakina sama-ika momtiratoon
We tari-koka masdoodon masdood

Fa habibaty kalbika, ya walady
Na-imatoon fekasr el marsood

Man yadkhoolo hogratiha
Man yatloboo yadiha
Man yabnoo men soory hadikatiha

Man howal faak dafa-iriha. - x2

Ya walady, Mafkoodon
Mafkoodon. - x3

Ya walady, ya walady

Satifatishoo anha ya walady, Fee kol makaan
Wa satasaalo anhaa maug el bahr
We tasaalo fairouz el shitaan
x5

Wa tagoobo biharaan wa bihara
Wa tafidoo dimoo-oka anhara
x2

Wa siyakboro houznoka
Hatta yosbiha ashgaraan

Satifatishoo anha ya walady, Fee kol makaan
Wa satasaalo anhaa maug el bahr
We tasaalo fairouz el shitaan
x7

Wa tagoobo biharaan wa bihara
Wa tafidoo dimoo-oka anhara
x2

Wa siyakboro houznoka
Hatta yosbiha ashgaraan

Wa sitarga yawmaan, ya walady
Mahzooman, maksooran wigdaan
x7

Wa sataarifu baady rahil el omr
Bi-inaaka konty totarido khaita dokh-aan

Fa habibato kalbika
Laysalaha ardoon
Aw wataanoon aw onwan
x3

Ma asaab antahawa amraataan
Ya walady, laysalaha onwaan
x3

Laysalaha onwaan. - x2
Onwaan. - x2

Ma asaab antahawa amraataan
Ya walady, laysalaha onwaan
x2

Laysalaha onwaan. - x2
Onwaan. - x2

Ya walady, - x2


Translation:

She sat
She sat with a fearful look on her face and
Examined the overturned tea cup
She said, my son, don’t grieve. – x2
For love is written for you,My son
love is written for you, My son. – x3
x3

My son, you will die a martyr. – x3

But death is worth it for the one you love. – x4

My son, you will die a martyr. – x3

But death is worth it for the one you love. – x4

My son, my son!

I interpreted it
I interpreted it but thought it was a mistake
Because I never read
A cup that resembles your cup
I interpreted it
I interpreted it but thought it was a mistake
Because I never witnessed
Grief that resembles your grief
x3

You’re doomed to never settle
In the ocean of love, constantly changing paths
And your life, all your life
Your whole life will be a story of tears
x3

You’re doomed to always be imprisoned
Between water and fire
x4

Despite all that burns you
And despite all that saddens you
x2

And despite the grief that lives within you
Day and night
x2

And despite the wind
And despite the rainy and stormy weather

Love has left you, my son. – x4

The greatest of things. – x2

My son

You’re doomed to always be imprisoned
Between water and fire
x4

Despite all that burns you
And despite all that saddens you
x2

And despite the grief that lives within you
Day and night
x2

And despite the wind
And despite the rainy and stormy weather

Love has left you, my son. – x4

The greatest of things. – x2

My son. – x2

I swear to you, my son, this woman
Her eyes are beyond belief
x4

Her face looks like a painting
Her laugh is as beautiful as a song or roses
x2

And her wild and crazy hair
Travels all around the world

One day, this woman, my son
The love of your heart
Becomes your whole world

I swear to you, my son, this woman
Her eyes are beyond belief
x3

Her face looks like a painting
Her laugh is as beautiful as a song or roses
x2

And her wild and crazy hair
Travels all around the world

One day, this woman, my son
The love of your heart
Becomes your whole world

I swear to you, my son, this woman
Her eyes are beyond belief
x3

Her face looks like a painting
Her laugh is as beautiful as a song or roses
And her wild and crazy hair
Travels all around the world

One day, this woman, my son
The love of your heart
Becomes your whole world

I swear to you, my son, this woman
Her eyes are beyond belief
Her face looks like a painting
Her laugh is as beautiful as a song or roses
And her wild and crazy hair
Travels all around the world

One day, this woman, my son
The love of your heart
Becomes your whole world

I swear to you, my son, this woman
Her eyes are beyond belief
Her face looks like a painting
Her laugh is as beautiful as a song or roses
But your sky becomes cloudy and torn
And your path is blocked
But your sky becomes cloudy and torn
And your path is blocked

But your sky becomes cloudy and torn
And your path is blocked

For the love of your heart, my son
Sleeps in a large, gated castle

He who enters its gates
He who asks for her hand
He who enters her cell

He who tries to break her chains
He who tries to break her chains

My son, will cause her to vanish
Vanish. - x3

My son, my son

You will try to search for her, my son Everywhere
And you will try to ask the waves of the sea
And everyone you meet about her
x5

And you'll travel ocean after ocean
And your tears will flow like rivers
x2

And your grief will grow
So great as to resemble trees

You will try to search for her, my son Everywhere
And you will try to ask the waves of the sea
And everyone you meet about her
x7

And you’ll travel ocean after ocean
And your tears will flow like rivers
X2

And your grief will grow
So great as to resemble trees

And you will return one day, my son
Defeated, broken and wounded
x7

And you will realize after your life is lost
That you where running after an illusion

Because the love of your life
Has neither a land
Nor country, nor address
x3

It’s impossible to love a woman
My son, who has no home
x3

Who has no home. – x2
No home. – x2

It’s impossible to love a woman
My son, who has no home
x2

Who has no home. - x2
No home. - x2

My son - x2

Send This Page To A Friend!